WEBSEM - Fullservice online marketing bedrijf

We begrijpen dat het moeilijk lijkt.
U krijgt een persoonlijke aanpak.
Heeft u vragen? Contacteer WEBSEM

WEBSEM is een internetmarketing-bedrijf gespecialiseerd in ethische zoekmachine optimalisatie (SEO), zoekmachine adverteren (SEA) en Web Analytics. WEBSEM volgt de technologische veranderingen op de voet. Zo garanderen we een efficiënte en renderende optimalisatie van uw website. Met kennis van zaken en de nodige ervaring maken wij van uw website een winnaar.

Offerte Aanvragen'

Algemene Voorwaarden

TOEPASSELIJKHEID


1.Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van Websem (i-Sale BVBA), gevestigd te Middelmolenlaan 175/13, 2100 te Antwerpen, hierna te noemen "Websem". De contractuele wederpartij zal hierna aangeduid worden als "Klant".

2.Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Deze andersluidende voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst indien en voor zover beide partijen dat uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3.Onder "schriftelijk" wordt in deze algemene voorwaarden tevens verstaan: per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

4. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.


TOTSTANDKOMING OVEREENKOMSTEN

1.Indien een aanbod van Websem wordt aanvaard, dan komt de overeenkomst pas tot stand na schriftelijke bevestiging van Websem, dan wel op het moment dat Websem met instemming van de Klant een aanvang met de uitvoeringshandelingen heeft gemaakt.

2.Mondelinge afspraken binden Websem pas nadat deze schriftelijk door Websem zijn bevestigd.

3.Aanvullingen of wijzigingen op de algemene voorwaarden of anderszins wijzigingen of aanvullingen op de overeenkomst worden eerst na schriftelijke bevestiging door Websem bindend.


AANBIEDINGEN

1.Alle aanbiedingen, offertes, prijslijsten etc. van Websem zijn vrijblijvend tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte c.q. aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt door de Klant aanvaard, dan heeft Websem het recht het aanbod binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

2.De door Websem gehanteerde prijzen alsmede de in de aanbiedingen, offertes, prijslijsten e.d. vermelde prijzen zijn exclusief BTW en eventuele kosten. Deze kosten kunnen onder meer - doch niet uitsluitend - bestaan uit reiskosten, transportkosten en declaraties van ingeschakelde derden.

3.De in het vorige lid van dit artikel genoemde afbeeldingen, brochures, catalogi, tekeningen e.d. en de daarop rustende intellectuele eigendomsrechten blijven te allen tijde eigendom van Websem, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Deze dienen op eerste verzoek van Websem te worden teruggezonden. Zij mogen zonder schriftelijke toestemming van Websem niet worden vermenigvuldigd, noch aan derden ter inzage worden gegeven.


UITVOERING OVEREENKOMST

1.Websem zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

2.Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Websem het recht voor bepaalde werkzaamheden derden in te schakelen.

3.De Klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Websem aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Websem worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Websem zijn verstrekt, heeft Websem het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Klant in rekening te brengen.

4.Websem is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Websem is uit gegaan van door de Klant verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Websem kenbaar behoorde te zijn.

5.De Klant vrijwaart Websem voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden, die (mede) aan Klant toerekenbaar is.


ZOEKMACHINE MARKETING

1.De Klant verleent aan Websem voor de duur van de overeenkomst een exclusieve bevoegdheid tot het voeren van de zoekmachine marketing campagnes met betrekking tot de nader, schriftelijk aangeduide zoekmachines en websites.

2.De Klant verleent aan Websem een volmacht tot het verrichten van alle handelingen die Websem noodzakelijk acht bij het opzetten en beheren van de zoekmachine marketing campagnes.

3.Websem zal zich naar beste kunnen inspannen voor het bereiken van een optimale positionering in de overeengekomen zoekmachines, maar verbindt zich niet tot het bereiken van enig concreet resultaat. Alle mededelingen van Websem over de mogelijke resultaten van de zoekmachine marketingcampagnes, waaronder begrepen de tussentijdse rapportages ingevolge artikel “Voortgang Overeenkomst” van deze voorwaarden, zijn derhalve indicatief van aard. De Klant kan aan deze mededelingen geen rechten ontlenen.

4.De door de zoekmachines in rekening gebrachte kosten die verband houden met de zoekmachine marketingcampagnes dienen rechtstreeks door de Klant, zonder tussenkomst van Websem, afgerekend te worden bij de betreffende zoekmachine. Google™. Websem kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de gevolgen van betalingsachterstanden en saldotekorten van de Klant.Websem zal de maandelijkse kosten aanrekenen ook indien de klant een betalingsachterstand heeft bij de zoekmachine Google™.

5.De Klant dient zicht te houden aan de algemene voorwaarden, specifieke voorschriften en redactionele richtlijnen die door de overeengekomen zoekmachines aan adverteerders worden gesteld. Websem is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van de overtreding van deze voorschriften aan de zijde van de Klant.


CONTRACTSDUUR EN UITVOERINGSTERMIJN

1.De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen.

2.Opgegeven termijnen voor de voltooiing van een opdracht kunnen nimmer worden beschouwd als een fatale termijn, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Indien verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet-tijdig nakomt, dient hij derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.

3.Wanneer Websem verwacht zijn verplichtingen niet binnen de opgegeven termijn te kunnen voldoen, stelt hij de Klant daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

4.Websem is bevoegd om - ter zake de nakoming van financiële verplichtingen van de Klant - vooruitbetaling of zekerheid van de Klant te verlangen, alvorens tot verlening van de diensten over te gaan.


VOORTGANG OVEREENKOMST

1.Websem kan niet eerder verplicht worden met de uitvoering van de opdracht te beginnen, dan nadat alle daarvoor noodzakelijke gegevens in zijn bezit zijn en hij de eventueel overeengekomen (termijn)betaling heeft ontvangen. Bij hierdoor ontstane vertragingen, zullen de opgegeven leveringstermijnen naar evenredigheid worden bijgesteld.

2.Wanneer de verlening van de diensten door oorzaken buiten de schuld van Websem niet normaal of zonder onderbreking kan geschieden, is Websem gerechtigd de daaruit voortvloeiende kosten aan de Klant in rekening te brengen.

3.Websem zal de Klant gedurende de looptijd van de overeenkomst regelmatig, schriftelijk of mondeling rapporteren over de voortgang en de resultaten van de werkzaamheden.


GEHEIMHOUDING

1.Geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie, die partijen in het kader van de overeenkomst van elkaar hebben verkregen, is verplicht voor partijen. Informatie is vertrouwelijk indien dit door de andere partij is medegedeeld of als dit redelijkerwijs voortvloeit uit de aard van de informatie.

2.Websem heeft het recht om de naam en het logo van de Klant te gebruiken als referentie tenzij schriftelijk ander overeengekomen.
KLACHTEN

1.Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de Klant binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Websem, bij gebreke waarvan de Klant wordt geacht het resultaat van de opdracht volledig te hebben aanvaard. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Websem in staat is adequaat te reageren.

2.Indien een klacht gegrond is, zal Websem de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de Klant aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de Klant schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

3.Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Websem slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van het artikel “Aansprakelijkheid


INTELLECTUEEL EIGENDOM


1.Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door Websem verleende diensten, rusten bij Websem. De Klant erkent deze rechten en zal zich van iedere inbreuk daarop onthouden.

2.Alle door Websem verstrekte documenten zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de Klant. Het is de Klant niet toegestaan om informatie verkregen van Websem openbaar te maken of te verveelvoudigen in welke vorm dan ook, tenzij een dergelijke openbaarmaking schriftelijk is toegestaan door Websem.

3.Alle door Websem geleverde documenten/informatie ter vervulling van het project, blijven eigendom van Websem. Na afloop of opzegging van het contract kan Websem de Klant verzoeken deze documenten te vernietigen of te retourneren.

4.De Klant vrijwaart Websem voor alle aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op de door haar aan Websem ter beschikking gestelde informatie en documenten, die bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikt worden.

5.Websem behoudt het recht de vergaarde kennis die bij uitvoering van de werkzaamheden tot stand is gekomen te gebruiken voor andere doeleinden voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie van de Klant aan derden wordt verstrekt.

6.De Klant vrijwaart Websem voor de aanspraken van derden inzake intellectuele eigendomsrechten.


AANSPRAKELIJKHEID

1.Websem kwijt zich van zijn taak zoals van een bedrijf in zijn branche mag worden verwacht, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip van overlijdens- en letselschade, gevolgschade, bedrijfsschade, winstderving of stagnatieschade, die het gevolg is van handelen of nalaten van Websem, zijn personeel dan wel van door hem ingeschakelde derden, behoudens voor zover er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van hemzelf, zijn directie of zijn leidinggevend personeel.

2.Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel wordt de aansprakelijkheid van Websem - uit welken hoofde ook - beperkt tot de netto factuurwaarde van de overeenkomst.

3.Onverminderd het bepaalde in de vorige leden van dit artikel is Websem nimmer gehouden tot een schadevergoeding die meer bedraagt dan het in het kader van een door Websem afgesloten verzekering uitgekeerde bedrag, vermeerderd met het eigen risico. 4.Websem is niet verantwoordelijk voor links naar sites die beheerd worden door derden. Websem oefent geen enkele controle uit over de voorgenoemde websites en aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud ervan. De opname van links naar deze websites betekent niet dat Websem de elementen goedkeurt die deze sites bevatten, en impliceert niet noodzakelijk een samenwerking tussen Websem en de eigenaars van deze sites.


BETALING

1.Betaling dient te geschieden binnen 15 dagen na factuurdatum, op een door Websem aan te geven wijze in EURO waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.

2.De Klant is niet gerechtigd betaling van facturen van reeds verrichte werkzaamheden op te schorten.

3.Indien de Klant in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 15 dagen is de Klant van rechtswege in verzuim. De Klant is in dat geval een rente verschuldigd van 1,5% per maand. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

4.In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de Klant zijn de vorderingen van Websem op de Klant direct opeisbaar.

5.Websem heeft het recht de door Klant gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Websem kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Klant een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Websem kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

6.Indien de Klant verzuimt aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen is Websem gerechtigd zijn werkzaamheden op te schorten en/of te staken.

7.Websem kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de gevolgen van betalingsachterstanden en saldotekorten van de Klant bij de zoekmachine (Google™).Websem zal de maandelijkse kosten aanrekenen ook indien de klant een betalingsachterstand heeft bij de zoekmachine Google™.


OVERMACHT

1.Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers evenals gebrekkigheid van zaken, materialen, programmatuur van derden waarvan het gebruik door de Klant aan Websem is voorgeschreven.

2.Indien een overmachtsituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd hebben partijen het recht om de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. In dat geval wordt aan de hand van de duur van de tot dan toe verrichte werkzaamheden afgerekend zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.


OPZEGGING, ONTBINDING

1.Websem is bevoegd de overeenkomst te allen tijde schriftelijk op te zeggen.

2.Bij overeenkomsten met een looptijd van 1 jaar kan de Klant de overeenkomst opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden. Bij overeenkomsten met een looptijd van 6 maanden dient de Klant een opzegtermijn van 1 maand in acht te nemen. Een overeenkomst van 3 maanden is niet tussentijds opzegbaar.

3.Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door de Klant, heeft Websem recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Websem zijn toe te rekenen. Voorts is de Klant in dat geval gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan de Klant.

4.Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Websem, zal Websem in overleg met de Klant zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan de Klant toerekenbaar zijn.

5.Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Websem extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan de Klant in rekening gebracht.

6.Websem is bevoegd zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling de uitvoering van de overeenkomst hetzij op te schorten, hetzij de overeenkomst te ontbinden indien de Klant: a) in staat van faillissement is verklaard of een aanvraag daartoe is ingediend, b) surséance van betaling heeft aangevraagd of deze aan hem is verleend, c) in de nakoming van zijn verplichtingen is tekortgeschoten, of bij Websem het redelijke vermoeden bestaat dat hij daarin te kort zal schieten.


BEWIJS EN TOEPASSELIJK RECHT

1.Op de tussen Websem en de Klant gesloten overeenkomsten is uitsluitend Belgische recht van toepassing.

2.Het Belgische recht is van toepassing. Partijen aanvaarden dat de elektronische communicatie tussen hen beiden rechtskracht bezit van schriftelijk bewijs. In geval van geschillen of betwisting zijn enkel de rechtbanken van Antwerpen bevoegd.